Кои сме ние

Структура

Национален конгрес


Националният конгрес, наричан по-долу за краткост "Конгреса", е върховен орган на партията.

Конгресът се състои от делегати, избрани по квоти, предложени от Изпълнителния съвет и утвърдени от Националния съвет на регионите.

Конгресът:

- Приема и изменя програмните документи и Устава на партията;

- Избира и освобождава председателя;

- Избира членовете на Националния съвет на регионите и на Контролния съвет;

- Приема отчета на Националния съвет на регионите, на Изпълнителния съвет и на Контролния съвет;

- Приема решение за сливане, вливане в или приемане на вливаща се друга политическа партия, за отделяне или разделяне на две или повече партии, както и за прекратяване на партията.

Национален съвет на регионите


Националният съвет на регионите се състои от до 31 изборни членове, избрани пряко от Конгреса за срок от 3 години. Членове по право в Националния съвет са: областните председатели и до 5 (пет) представители, избрани на областните съвети, председателят на партията, членовете на Изпълнителния съвет, народните представители, министрите, заместник-министрите и членовете на Европейския парламент, областните управители и заместник-областните управители, които са членове на партията с право на съвещателен глас и членовете на Контролния съвет с право на съвещателен глас.

Изпълнителен съвет


- осъществява оперативното политическо ръководство на партията въз основа на решенията на Конгреса и Националния съвет;

- приема решения по текущи политически въпроси;

- изготвя бюджет и отчет за изпълнението му и ги представя на Националния съвет на регионите;

- организира дейността на партията във връзка с провеждането на избори за народни представители, за членове на Европейския парламент и за президент и вицепрезидент и предлага на Националния съвет централен предизборен щаб;

- предлага за одобрение на Националния съвет процедурни правила за издигане на кандидати в европейски, президентски, парламентарни и местни избори;

- утвърждава листите с кандидати за народни представители и ги представя за одобрение на Националния съвет;

- предлага на Националния съвет за утвърждаване кандидатурите за президент и вицепрезидент и за членове на Европейския парламент;

- по предложение на председателя избира измежду своите членове главен секретар/и и определя неговите функции;

- създава консултативни съвети и експертни групи;

- приема правилници и вътрешни актове, които уреждат оперативната дейност на партията;

- приема решение за промяна на седалището и адреса на партията;

- приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност;

- дава отчет за дейността си на всяко заседание на Националния съвет.

Председател


- представлява партията;

- свиква и ръководи заседанията на Националния Съвет и на Изпълнителния съвет;

- организира изпълнението на решенията на ръководните органи на партията;

- формулира политическите позиции на партията по текущи въпроси, възникнали между заседанията на Изпълнителния съвет, които изискват незабавна реакция;

- предлага кандидатурите за заместник-председатели и членове на Изпълнителния съвет;

- назначава и освобождава служителите в администрацията на партията.

Контролен съвет

- следи за спазването на Устава и програмните документи на партията и изпълнението на решенията на Конгреса, Националния съвет и Изпълнителния съвет;

- извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност на партията веднъж годишно или по искане на Председателя;

- проверява отчетността и деловодната работа на областните и общинските ръководства;

- разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;

- разглежда и се произнася по жалби срещу решения за изключване на членове;

- редовно информира за дейността си Националния съвет и представя отчет пред Конгреса. 


Териториални организации


- местна организация, наричана по-долу за краткост "клуб" – на територията на една или няколко избирателни секции;

- общинска организация – на територията на една община;

- районна организация - в столицата и градовете с районно деление на територията на един район;

- градска организация – в гр. София, гр. Варна, гр. Пловдив;

- областни съвети – на територията на един многомандатен избирателен район.