Програма за управление на ББЦ

Програма за управление на ББЦ

             Програма за управление на ББЦ

 

Коалиция „ България без цензура“

 

Държавата с грижа за народа

 

Работа, европейски доходи, справедливост

 

Програма за управление

 

Основна цел: Създаване на 1 милион работни места

 

План 2014-2018: 

 • Разкриване на 150 хиляди нови работни места годишно и 1 милион нови работни места до 2022 г.
 • Приоритетно развитие на земеделието, туризма, енергетиката, хранителното производство и високите технологии
 •  Закон за държавна подкрепа на Северозападния регион и Родопите
 • Създаване на фонд „Чиста земя“ за оземляване на младите българи и безлихвени кредити за земеделците
 • Данъчни облекчения за новосъздадени работни места – за малки и средни предприятия до 10 места, за големи предприятия - от 50 работни места
 • Дотация на работни заплати за разкриване на нови работи места в малки предприятия и райони с висока безработица (над 15%)
 • Създаване на предпоставки и условия за насърчаване на работодателите за вдигане на минимална работна заплата до 550 лв.
 • Стимулиране на младежкото предприемачество чрез безлихвени кредити без обезпечение за нова бизнес идея и приемане на закона за „бизнес ангелите“
 • Въвеждане на казармата и трудово-образователната повинност за лица без основно образование
 • Въвеждане на минимален образователен ценз за получаване на майчинство – завършено основно образование. Увеличение на най-ниските пенсии с 20% годишно
 • Подкрепа за стартиращия бизнес чрез „Агенция за развитие на България“, в която на едно гише да се извършва административно обслужване на инвеститори в земеделието, високите технологии и производството.
 • Намаляване на партийните субсидии до 10% от сегашния им размер
 • Въвеждане на данък „богатство“ за всяка покупка от физически лица за над 1 милион лева
 • Ударно въвеждане на функциониращо електронно правителство
 • Безплатни лекарства и здравеопазване за децата, майките, пенсионерите и хората с увреждания
 • Решително ускоряване на правосъдния процес, особено при търговските спорове
 • Спиране на корупцията и рекета в бизнеса и прозрачност за доходите и имуществото на хората във властта чрез закона „Чисти ръце“
 • Създаване на фонд 20/20 – отпускане всяка година на 20 милиона лева за инвестиции във всички български области с предимство на по-бедните райони

  

С грижа за безработните

 • Разкриване на 1 милион работни места за 8 години.
 • Увеличаване на работните места със 150 хиляди годишно.
 • Развитие на туризма, земеделието и енергетиката.

 

С грижа за децата

 • Безплатно здравеопазване и лекарства за децата.
 • Осигуряване на безплатен таблет за всеки ученик.
 • Промяна на образователната системата към развитие на индивидуалните заложби на младите.

 

С грижа за младите

 • Създаване на фонд „Чиста земя“ за оземляване на младите българи.
 • Безлихвено кредитиране на старта в бизнеса.
 • Държавна помощ за работодателите, които наемат българи до 30-годишна възраст според квалификацията им за доплащане на минимални заплати и осигуровки.

 

С грижа за учителите

 • 20% увеличение на учителските заплати.
 • Увеличение на бюджета за образование на 7% от брутния вътрешен продукт.
 • Повишаване на качеството на материално-техническата база.
 • Повишаване на обществения авторитет на учителското съсловие чрез обучение, кариерно развитие и професионална квалификация.

 

С грижа за студентите

 • Обвързване на висшето образование с поръчка на кадри от частния сектор.
 • Адекватни студентски стипендии, отпадане на правилото за връзка между доходите на родителите и успеха на студентите.
 • Създаване на Северозападен университет

 

С грижа за работещите

 • Постигане на минимална работна заплата до 550 лв.
 • Инкриминиране на неплащането на социалните и здравни осигуровки за работещите българи
 • Въвеждане на почасово заплащане на труда в диалог със синдикати и работодатели
 • Изравняване на средната работна заплата за всички български региони и достигането на средната европейска заплата до 2020 г.

 

С грижа за майките

 • Безплатни лекарства за децата до 7-годишна възраст, техните майки и бременните жени. По 350 лв. за раждането на второ дете. Еднократна помощ от 2000 лв. при раждане на дете и 1000 лв. еднократна помощ при сключване на първи брак за студенти и висшисти.
 • По-нисък ДДС за лекарства, за книги и учебници, за детски храни и български стоки от първа необходимост – хляб, брашно, олио и мляко.
 • Въвеждане на минимален образователен ценз за получаване на майчинство – завършено основно образование.
 • Позитивен образователен ценз при раздаване на детски надбавки. Допълнителни добавки за майки с висше образование.

 

С грижа за пенсионерите

 • Безплатно здравеопазване и лекарства за пенсионерите.
 • Увеличение на най-ниските пенсии с 20% годишно.
 • Ускорено изравняване на минималните пенсии с пенсиите в Испания, Гърция и Кипър

 

С грижа за земеделците

 • Защита на износа и високите изкупни цени за българското земеделско производство.
 • Ефективно усвояване на земеделските фондове с приоритет малките производители.
 • Създаване на условия за коопериране
 • Изграждане на тържища за прекупуване на зеленчуци от малки български производители с цел износ.

 

С грижа за предприемачите

 • Подкрепа за стартиращия бизнес чрез „Агенция за развитие на България“, в която на едно гише да се извършва административно обслужване на инвеститори в земеделието, високите технологии и производството.
 • Ударно въвеждане на функциониращо електронно правителство.
 • Улеснено кандидатстване за средства от европейските фондове за конкурентоспособен бизнес.

 

С грижа за военните и полицаите

 • Високо обществено доверие към системата на отбраната и вътрешната сигурност.
 • Връщане на казармата за всички необразовани млади българи под формата на трудова и образователна повинност.
 • Повишаване на заплатите на полицейските служители и военнослужещите и осигуряване на съвременно оборудване за службата им.
 • Гарантирана висока степен на застрахователна защита на полицаите, военните и техните семейства.

 

С грижа за избирателите

 • Премахване на партийните субсидии
 • Предложение за въвеждане на образователен ценз за гласуване
 • Въвеждане на задължително гласуване.

 

С грижа за вложителите

 • Отваряне на КТБ до 1 месец след изборите.
 • Влизане в Европейския банков съюз.

 

С грижа за икономиката

 • Постигане на траен и стабилен икономически растеж от 3% през първия мандат и 5% във втория мандат при стриктно спазване на Маастрихтските критерии, които гласят, че бюджетния дефицит трябва да е под 3%.

С грижа за енергетиката

 • Защита на миньорското съсловие чрез въвеждане на ранното пенсиониране, увеличение на заплатите и високи критерии за безопасността на труд.
 • Подкрепа за българските производители на електроенергия.
 • Изграждане на нови ядрени мощности с чуждестранен ресурс.

 

С грижа за туризма

 • Изграждане на тържища с български стоки във всички курорти в България
 • Отделно министерство с ресор туризъм.
 • Развитие на културно-познавателния туризъм, екотуризма, балнеотуризма, планинския туризъм, селския туризъм, поклонническия туризъм и другите форми на алтернативния туризъм.
 • Превръщане на България в санаториума на Европа чрез развиване на здравния туризъм за богатите пенсионери и създаването на луксозни рехабилитационни центрове за възрастни хора

 

С грижа за здравеопазването

 • Увеличаване на бюджета за здравеопазване поне с 1% годишно.
 • Въвеждане на електронна здравна карта.
 • Повишаване на доходите на работещите в системата на здравеопазването. Стимулиране на лекарите, фелдшерите и медицинските специалисти, за да се развиват в България.
 • Специализация на медицински сестри и лекари в полагане на грижи за пенсионерите от ЕС в луксозни санаториуми

 

С грижа за регионите

 • Спиране на обезлюдяването чрез стимулиране на икономиката и равномерно разпределяне на европейските фондове.
 • Изравняване на качеството на живот на българските региони с това в София. Стимулиране на бизнес развитието в опустелите райони.
 • Създаване на закон за данъчни облекчения за инвестиции в северозападна България и Родопите
 • Отпадане на данък сгради за всички сгради, строени след 1991 г.
 • 1 година ваканция за данък смет за всички български домакинства

 

С грижа за сигурността на хората

 • Справяне с битовата престъпност по селата и крайните квартали с постоянно полицейско присъствие.
 • Засилване ролята на България в НАТО чрез специализацията на нашата армия в областта на военната медицина и високите технологии и превръщането на България в лечебницата на НАТО
 • Балансирано отношение на България с партньорите извън ЕС и НАТО – Русия и Китай

 

С грижа за спорта

 • 50% държавно финансиране за всички спортни клубове според критериите за развитие на олимпийските спортове.
 • Възстановяване на стадиони, зали и игрища. Свободен достъп до съоръженията и безплатни тренировки за спортни таланти и младежи.
 • Финансиране на аматьорския спорт при подрастващите и възстановяване на училищните шампионати.
 • Елитните български спортисти ще бъдат назначавани към армията и полицията.
 • Данъчни облекчения при дарения за развитие на спорта.

 

С грижа за културата

 • Увеличаване на държавното финансиране за фондовете в творческите съюзи на писателите, композиторите, художниците, филмовите дейци, журналистите, артистите, музикалните дейци, архитектите и преводачите.
 • Европейско финансиране за възстановяване на културни обекти и изграждане на инфраструктура до тях.
 • Данъчни облекчения при дарения за развитие и съхраняване на културата.

 

С грижа за екологията

 • Отговорно и балансирано използване на природните ресурси.
 • Съхраняване на природата и икономически прогрес чрез устойчиво развитие.
 • Залесяване на площите, които са пострадали от пожари и незаконна сеч.